Styrelsen

Bistånd Östeuropa
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2024 till

Plusgiro 34 93 32-7 eller

swisha till 123 363 000 1

150 kronor för enskild medlem

200 kronor för familj

OBS! Glöm inte skriva MEDLEMSAVGIFT !


Styrelse och inriktning

Sedan 2002 har vi en egen styrelse och föreningen heter ”Bistånd Östeuropa”


Styrelsens sammansättning ser ut på följande sätt:


Eva von Kern  ordförande

Margareta Wännerdahl sekreterare

Joachim Bergström vice ordförande

Lars Molin

Yngvar Skogh

Pia Peterson

Birgitta Bergström och Roger Olsson suppleanter


Biståndsarbete innefattar en mängd olika insatser. Det kan innebära akut hjälp med förnödenheter för utsatta människor, att tillse att barn och handikappade får hjälp, stöd, mat  och kläder. Men biståndsarbete är också "hjälp till självhjälp" , d.v.s bistånd mer långsiktigt för att inge hopp och möjliggöra förändringar som blir långsiktiga.  Så egentligen är den den viktigaste insatsen att arbeta för att vi inte ska behövas i framtiden. Därför stöttar vi och handleder de som arbetar i våra projekt, försöker tända hopp och hjälpa dem att se vad de själva kan göra. Detta tar tid, förändringar sker oftast långsamt.


Nu har vi sett och arbetat i våra projekt så länge, vi börjar kunna se positiva förändringar, både materiellt, socialt och i attityder. Bistånd handlar i hög grad om att stå bredvid, inte styra eller leda.


Verksamhetsberättelse för Bistånd Östeuropa 2022Styrelsen för Bistånd Östeuropa får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2022


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva von Kern

Vice ordförande: Joachim Bergström

Sekreterare: Margareta Wännerdahl

Kassör: Yngvar Skogh

Personalansvarig: Pia Peterson


Ledamöter:

Inger Jakobsson

Lars Molin


Suppleanter:

Christina Sjöstrand


Revisorer:

Helene Sjöstrand

Lars-Göran Andersson


Revisorsuppleanter:

Ninni Bergström

Hans von Kern


Valberedning:                   

Cecilia Molin, sammankallande

Kerstin Svensson


Ansvarsområden inom styrelsen:

Medlemsregistret, ekonomi Yngvar Skogh

Utlandskontakter, Eva von Kern , Yngvar Skogh,  Joachim Bergström 

Affären, Eva von Kern, Pia Peterson


Protokollförda möten


Styrelsen har under året haft 9 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.Medlemsantalet var den 31 December 2022, 72 medlemmar delvis med familjer


Årsavgiften   150 kr. för enskild medlem och 200 kr. för familj


Aktiviteter


Rumänien

Bistånd Östeuropa bedriver en del Fadderverksamhet. Vi och några medlemmar stödjer varje månad några barn/ungdomar som har behov av ekonomisk hjälp.


Skola/daglig verksamhet; 

Skola/daglig verksamhet:

Verksamheten Speranta  Lägenheten där den dagliga verksamheten bedrivs ägs av Bistånd Östeuropa. Verksamheten för vuxna med funktionshinder leds av vår anställda psykolog sedan många år. Hon gör ett fantastiskt arbete för ungdomarna och deras familjer. Hon och hennes man ansvarar för skötsel av lägenheten, ekonomiskt och praktiskt.

Speranta erhåller månatligt bidrag för kostnader och underhåll av lägenheten. På plats finns Florin som handhar distribution av biståndspengar på ett utmärkt sätt.


Clever hands, en daglig verksamhet, för uppemot 50 vuxna i Tirgu-Mures. Clever hands erhåller regelbundet ekonomiskt stöd från oss. Den gruppbostad som vi varit med och byggt för ett tiotal av Clever hands deltagare stöder vi med  materiel till boendet med hjälp av våra transporter.


Gecse Daniel, skola och habiliteringsscenter för barn med funktionshinder. Vi stöder verksamheten sedan många år. Det statliga bidraget är mycket begränsat och räcker bara till lärarlöner och visst stöd för de barn som är närvarande i skolan.

Vårt stöd täcker bl.a. driftskostnader av byggnaden samt en del skolmateriel. En mycket välfungerande verksamhetsom dock ständigt kämpar med ekonomin för att kunna fortsätta driva verksamheten. Under 2022 har det tillkommit ett flertal mindre barn, viket medför ökat statligt stöd vilket är glädjande.


 Janos Soos,  samarbetspartner till oss sedan mer än 20 år avled i december 2021. Tolv familjer som lever under ytterst fattiga förhålladen har Janos besökt regelbundet och delat ut mat och andra förnödenheter till genom ekonomiskt stöd från Bistånd Östeuropa.  

Genom Janos försorg bistod vi också flera barnhem till jul, påsk m.m.

Detta har pågått även under coronapandemin. Vi har haft kontakt med Janos änka genom att en av våra kontakter i Tergu Mures besökte henne och skickade blommor med vårt varma tack för allt gott samarbete. Vi söker efter en lösning för hur vi även i fortsättningen ska kunna stötta alla Janos kontakter.


Clever hands, Romerbyn och Drochia har även i år fått ett extra bidrag till jul, att fördela i sina verksamheter.


”Romerprojektet” Matutdelningen i byn fortsätter som tidigare, 5 dagar i veckan, och det är 80-100 barn som får varm, lagad mat. Tyvärr serverad utomhus då man ännu ej lyckats bygga en matsal. Även gamla, som har en svår situation, får lagad mat i mån av resurser.

I romerprojektet bedriver man också utbildning och social verksamhet för barn, ungdomar och i viss mån äldre. Detta i form av olika aktiviteter. Läxhjälp dagligen efter skoltid d¨å det är mycket viktigt att barnen klarar skolan inför framtiden. Brist på omsorg, resurser i hemmen är oftast ett faktum.

Bistånd Östeuropa har också bidragit med resurser till lägerverksamhet under sommaren.

 

Vi skickar dessutom hjälpsändningar med bl.a. kläder till tre barnhem, Lidia home, Aiud samt Aboud.

 

Moldavien

 

I Drochia, en stad i norra Moldavien, sponsrar vi ett center där man  tar emot c:a 40 barn varje vardag. Aktiviteter, träffa vuxna, socialt arbete, mat och läxhjälp bedrivs. Matpaket delas varje månad ut till fattiga familjer.

 Vi följer med glädje en välfungerande verksamhet som utökas på flera vis. En viktig del av verksamheten är också att stödja barn med funktionshinder, både på centret och i hemmen.


Vi erhåller regelbundet redovisning hur pengarna använts i Rumänien och Moldavien.

 

Resor

Vår policy har tidigare varit att årligen besöka våra projekt i Rumänien och Moldavien. Men p.g.a. pandemi och kriget i Ukraina har dessa omständigheternmedfört att vi inte kunnat besöka projekten under åren 2020-2022. Vår förhoppning är att besök skall kunna bli möjliga under 2023. Det är vesäntligt att se hur arbetet bedrivs på , att kvalitettssäkra våra verksamheter. Nu sköts kontakterna via mail. Tilläggas bör att vi har mycket goda mångåriga kontakter vilket underlättar i denna situation.Övriga givare

En auktion i Gunnebo Folkets Hus, och Bingoträffar inbringade många kronor som oavkortat gått till matpaket i Rumänien.

Dessutom har pengar skänkts från bl.a. Fredagsträffen i Västervik, Reumatikerföreningen samt från olika privatpersoner. Kollekt har samlats in i svenska kyrkan, Södra Tjusts pastorat, och skänkts till vår verksamhet.

Vi har också tacksamt mottagit gåvor från en grupp som bidragit med hemstickat, barnkläder m.m. som vi uppskattar mycket som träffas en gång i veckan med hemstickat, barnkläder m.m. som vi uppskattar mycket att sända med våra transporter.


 Alla gåvor till vår affär gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet och bistå alla våra projekt.

Vi är tacksamma för förtroendet att få ta emot alla gåvorna och omsätta det till hjälp för så många människor i Rumänien och Moldavien.


Information

Medlemmar ur styrelsen har informerat och visat bilder vid några sammankomster.

 

Hemsida

Vi har en hemsida, där visas aktuell information om våra projekt och affären.

Adress: http://bistandosteuropa.se/

 

Vi finns även på Facebook med en informationssida. 

   https://www.facebook.com/bistandosteuropa/


Secondhandaffären

 Sedan 2001 driver Bistånd Östeuropa en secondhandaffär i Västervik. Affärsverksamheten bygger framför allt på ideellt arbete. Även personer från Arbetsförmedlingens har sin dagliga verksamhet i affären.Några få idéella har anlänt efter pandemin och kan vara behjälpliga. Vi är tacksamma för allt som skänks till oss och gör att det finns ett rikt utbud att erbjuda våra kunder.


Transporter är en stor och tung bit av verksamheten. Även detta har fungerat med goda ideella krafter Dessutom bör nämnas allt arbete som läggs ner på sortering, rensning, packning, bortforsling av sopor m.m.

Personalfrågorna är av största vikt och vi är påtagligt beroende av de politiska åtgärder som rör arbetsmarknaden.Anställda: Under året har vi haft fyra anställda med skiftande tjänstgöringsgrad, 25 – 100 %.

 


Hjälptransporter: Tre transporter  med kläder, mat, hjälpmedel, lek- och utbildningsmaterial  m.m. har gått till Rumänien till de projekt som vi arbetar med. Till jul skickade vi också många matlådor till Rumänien, innehållande basvaror och hygienartiklar, som delades ut till de mest behövande.

 

Ekonomi:  

Verksamheten har i stort följt samma mönster under de sista åren. Försäljningen har legat på samma nivå under de sista fem åren.

Projekten har sedan pandemin succesivt fått något ökad stöttning och såväl personalkostnader som övriga kostnader har ökat.


 

Övriga samarbetspartner i Sverige; Svenska kyrkan, SAM-Hjälp Jönköping, Pingstförsamlingen i Ölmstad, ICA Maxi, Marieborgskyrkan m.fl.

 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till alla som genom gåvor och på olika sätt stöttat föreningen i vårt biståndsarbete under 2022 Utan Ert bistånd hade vi inte haft möjligheter att stödja projekt, bedriva fadderverksamhet eller hjälpa enskilda personer under det gångna året.

Västervik den 15 mars, 2023
..................................................                                                   .......................................................

Ordf. Eva von Kern                                                                       Vice ordf. Joachim Bergström                                   


                                                                                           

...................................................                                                  ........................................................

Sekr.Margareta Wännerdahl                                                        Kassör Yngvar Skogh ...........................................    ................................... .....             ..............................................                                      

Inger Jakobsson                       Pia Peterson                               Lars Molin