Styrelsen

Verksamhetsberättelse för Bistånd Östeuropa 2018Styrelsen för Bistånd Östeuropa får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2018


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva von Kern

Vice ordförande: Joachim Bergström

Sekreterare: Iris Nilsson

Kassör: Yngvar Skogh


Ledamöter:

Inger Jakobsson

Lars Molin


Suppleanter:

Christina Sjöstrand


Revisorer:

Birger Gustafsson

Lars-Göran Andersson


Revisorsuppleanter:

Anitha Källmark Jansson

Barbro Fredriksson


Valberedning:                   

 Ninni Bergström ,sammankallande

Pia PetterssonAnsvarsområden inom styrelsen:

Medlemsregistret, ekonomi Yngvar Skogh

Utlandskontakter, Eva von Kern , Yngvar Skogh,  Joachim Bergström och Inger Jakobsson.


Protokollförda möten


Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.Medlemsantalet var den 31 December 2018, 88 personer.


Årsavgiften har varit  100 kr. för enskild medlem och 150 kr. för familj


Aktiviteter


Totalt har vi betalat ut 796 000:- i bidrag till Rumänien och Moldavien


Rumänien

Fadderverksamhet; Sedan 2001 bedriver Bistånd Östeuropa fadderverksamhet i Tirgu Mures. Ett 25-tal barn och ungdomar är knutna till denna verksamhet. För dessa ungdomar har livssituationen blivit betydligt bättre. Det vittnar de många tackbreven om. Många nära kontakter har knutits mellan faddrar och familjer i Rumänien. Våra givare förbinder sig att skänka minst 200 kronor/månad.


Skola/daglig verksamhet; 

Verksamheten på Foundation Speranta har under året fortsatt, den pågår ca 2 ggr/vecka. Vi väntar fortfarande på vissa tillstånd för att kunna bedriva verksamheten varje dag. Framtidsutsikterna att utöka verksamheten ser goda ut.

 Speranta erhåller varje månad ett bidrag , som täcker kostnader för lägenheten samt aktivitetsstöd till ungdomarna.


Även  Foundation/Maini Debace  får regelbundet ekonomiskt stöd från oss varje månad. Likaså punktinsatser till

gruppboendet som vi varit med och byggt.


Vi stöder också ett habiliteringsscenter och skola, Foundation Gecse Daniel, som drivs under ledning av Zoltan Darabont.

Bistånd Östeuropa bekostar den dagliga transporten av barn och ungdomar till och från skolan och daglig verksamhet.  Vi hjälper  till med omkostnader på bussen som vi skänkt, försäkring, service, reparationer, däck o.s.v. Bussen används för att transportera ungdomarna till och från centret. Man hade inga ekonomiska möjligheter att själva bekosta detta. Vi skickar också regelbundet material till skolverksamheten de statliga bidragen har minskat och de kämpar för att kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet.


Tillsynsman Janos Soos, Foundation Spirit erhåller en summa pengar varje månad som fördelas till ett antal familjer som lever under extremt fattiga förhållanden.  Vi stöder också genom Janos, flera barnhem med förnödenheter som kläder, mat m.m..


Foundationerna Speranta, Gecse Daniel, Maini Debace, Spirit samt romerbyn har fått ett extra bidrag till jul, att fördela i sina verksamheter.


”Romerprojektet” Matutdelningen i byn fortsätter som tidigare , 5 dagar i veckan och det kommer 80-100 barn och äter. Man bedriver också utbildning och social verksamhet för barn, ungdomar och i viss mån äldre.

Ett sommarläger har anordnats och vi bidrog med pengar till detta.

Vi skickar dessutom hjälpsändningar med bl.a. kläder till tre barnhem, Lidia home, Aiud samt, Aboud.

 Moldavien:

I Drochia,en stad i norra Moldavien, sponsrar vi ett center där man tar emot c:a 40 barn varje vardag. Aktiviteter, träffa vuxna, socialt arbete, mat och läxhjälp.

Projektet med 10 handikappade ungdomar i Drochia   Arbetet  fungerar bra, här integrerar man de handikappade barnen i övrig verksamhet där det är möjligt. Ungdomarna i projektethar haft flera träffar under året. Dessa har varit fyllda av meningsfulla aktiviteter. Vi får regelbundet rapporter med bilder därifrån. Föreningen har under året bidragit med en del av kostnader för inköp av fordon till Drochias verksamhet. Vi bekostar även matpaket för 20 familjer i månaden.


Budeshti är ett veckoslutsprojekt som vi tillsammans med Frälsningsarmen driver sedan 2011. Till detta projekt kommer det mellan 30-70 barn varje gång. Barnen är mycket fattiga och saknar trygga vuxna kontakter i hemmen. Verksamheten har också erhållit ekonomiskt bidrag sommarläger.

Extra julgåvor har lämnats till Drochia och Budeshti.


Projekten i Budesthi stöds genom ett samarbete med  Frälsningsarmén.

Till lägerverksamheterna i Rumänien och Moldavien har vi fått hjälp från sponsorer. Danielssons stiftelse i Lidköping, Frimurarna, SAM-Hjälp samt en privat insamling som gav en del välkomna kronor. Vi har också bidragit ekonomiskt till läger i de båda länderna.


Vi erhåller regelbundet redovisning hur pengarna använts i Rumänien och Moldavien.


Resor:

I januari  besökte två ur styrelsen Moldavien. i oktober beökte tre ur styrelsen Rumänien. Syftet med våra resor är att få en kvalitetssäkrad inblick i de olika verksamheterna samt följa upp och handleda våra kontakter.Övriga givare:

En auktion i Marieborgskyrkan, Västervik inbringade många kronor som oavkortat gick till matpaket i Rumänien  inbringade många kronor som oavkortat gick till matpaket i Rumänien.

Dessutom har pengar skänkts från bl.a. Gladhammar kyrkliga syförening och Fredagsträffen i Västervik, Danielsson-stiftelsen i Lidköping,  Frimurarna,  samt från olika privatpersoner. Kollekt har samlats in i svenska kyrkan, pengar som sedan skänkts till vår verksamhet.

Vi har också tacksamt mottagit gåvor från ”grupper av damer” som träffas en gång i veckan med hemstickat, barnkläder m.m. Ett ideéllt arbete som vi uppskattar mycket. Givetvis alla gåvor till vår affär som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet och bistå alla våra projekt


Information:

Några medlemmar ur styrelsen har informerat och visat bilder vid olika sammankomster några gånger under året.


Nyhetsbladet har kommit ut med två nummer under året och är en informationsspridare om vår verksamhet.


Hemsida:

Vi har en  hemsida,  där visas aktuell information om våra projekt och affären.

Adress: http://bistandosteuropa.se/


Facebook

Vi finns även på Facebook, med en informationssida om affären.

https://www.facebook.com/bistandosteuropa/


Second-handaffären:

Sedan 2001 driver Bistånd Östeuropa en secondhandaffär i Västervik. Affärsverksamheten bygger framför allt på ideéllt arbete. Även personer iKommunens och Arbetsförmedlingens olika verksamheter  har sin dagliga verksamhet i affären.

Transporter är en stor och tung bit av verksamheten .Dessutom bör nämnas allt arbete som läggs ner på sortering, rensning, packning, bortforsling av sopor m.m.

Omsättningen har under året varit god. Nettot går oavkortat till Rumänien och Moldavien.


2018 års negativa resultat -235 000:- ska ses mot den bakgrund att vi betalat ut 96 000:- mer i bidrag till våra projekt än planerat och vi har haft försäljningstapp på 130 000:- i jämförelse med 2017.

Vi har haft ett inbrott under året som kostat 9 000:- i självrisk. Övriga intäkter,men framför allt övriga kostnader ligger väl inom ramen för vad vi förväntat.

Vår ekonomiska ställning inför 2019 är god med ca 500 000:- i fonder och en medvetenhet om de åtgärder som behöver genomföras.

Perosnalfrågorna är av största vikt och vi är påtagligt beroende av de politiska åtgärder som rör arbetsmarknaden.Anställda: Vi har under året haft fem anställda i affären med stöd från AF. Varav fyra med stöd från AF. Personalkostnaderna ökar, även om vi försöker hålla dem nere.Marknader: Den 24 november hölls en julmarknad som gav ett mycket gott resultat i kassan.


Hjälptransporter: Tre transporter med kläder, mat, hjälpmedel, lek och utbildningsmaterial  m.m. har gått till Rumänien till de projekt som vi arbetar med. Till jul skickade vi också många matlådor till Rumänien, innehållande basvaror och hygienartiklar, som delades ut till de mest behövande.


Ekonomi; Ekonomisk rapport och revisionsberättelse, var god se speciell bilaga.


Övriga samarbetspartner i Sverige; Svenska kyrkan, Frälsningsarmen, Erikshjälpen, SAM-Hjälp, Pingstförsamlingarna i Strängnäs och Ölmstad, Rädda Barnen, ICA-Maxi, Marieborgs-kyrkan, Frimurarna, Slottsholmen,  kvinnojouren i Västervik samt flera skolor i Västervik.


Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till alla som genom gåvor och på olika sätt stöttat föreningen i vårt biståndsarbete under det gångna året. Utan ert bistånd hade vi inte haft möjligheter att stödja projekt, bedriva fadderverksamhet eller hjälpa  enskilda perso-ner under det gångna året.


Västervik den 2  februari, 2019


..................................................                                                   .......................................................

Ordf. Eva von Kern                                                                       Vice ordf. Joachim Bergström                                   


                                                                                           

..................................................                                                   ........................................................

Sekr. Iris Nilsson                                                                           Lars Molin
.................................................                                                     .......................................................

Inger Jakobsson                                                                            Yngvar Skogh
Sedan 2002 har vi en egen styrelse och föreningen heter ”Bistånd Östeuropa”


Styrelsens sammansättning ser ut på följande sätt:


Eva von Kern  ordförande

Iris Nilsson sekreterare

Joachim Bergström vice ordförande

Lars Molin

Yngvar Skogh

Inger Jacobsson

Pia Pettersson

Christina Sjöstrand suppleant


Biståndsarbete innefattar en mängd olika insatser. Det kan innebära akut hjälp med förnödenheter för utsatta människor, att tillse att barn och handikappade får hjälp, stöd, mat  och kläder. Men biståndsarbete är också "hjälp till självhjälp" , d.v.s bistånd mer långsiktigt för att inge hopp och möjliggöra förändringar som blir långsiktiga.  Så egentligen är den den viktigaste insatsen att arbeta för att vi inte ska behövas i framtiden. Därför stöttar vi och handleder de som arbetar i våra projekt, försöker tända hopp och hjälpa dem att se vad de själva kan göra. Detta tar tid, förändringar sker oftast långsamt.


Nu har vi sett och arbetat i våra projekt så länge, vi börjar kunna se positiva förändringar, både materiellt, socialt och i attityder. Bistånd handlar i hög grad om att stå bredvid, inte styra eller leda.