Styrelsen

Styrelse och inriktning

Sedan 2002 har vi en egen styrelse och föreningen heter ”Bistånd Östeuropa”


Styrelsens sammansättning ser ut på följande sätt:


Eva von Kern  ordförande

Margareta Wännerdahl sekreterare

Joachim Bergström vice ordförande

Lars Molin

Yngvar Skogh

Inger Jacobsson

Pia Petersson

Christina Sjöstrand suppleant


Biståndsarbete innefattar en mängd olika insatser. Det kan innebära akut hjälp med förnödenheter för utsatta människor, att tillse att barn och handikappade får hjälp, stöd, mat  och kläder. Men biståndsarbete är också "hjälp till självhjälp" , d.v.s bistånd mer långsiktigt för att inge hopp och möjliggöra förändringar som blir långsiktiga.  Så egentligen är den den viktigaste insatsen att arbeta för att vi inte ska behövas i framtiden. Därför stöttar vi och handleder de som arbetar i våra projekt, försöker tända hopp och hjälpa dem att se vad de själva kan göra. Detta tar tid, förändringar sker oftast långsamt.


Nu har vi sett och arbetat i våra projekt så länge, vi börjar kunna se positiva förändringar, både materiellt, socialt och i attityder. Bistånd handlar i hög grad om att stå bredvid, inte styra eller leda.Verksamhetsberättelse för Bistånd Östeuropa 2021Styrelsen för Bistånd Östeuropa får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2021


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva von Kern

Vice ordförande: Joachim Bergström

Sekreterare: Iris Nilsson

Kassör: Yngvar Skogh

Personalansvarig: Pia Peterson


Ledamöter:

Inger Jakobsson

Lars Molin


Suppleanter:

Christina Sjöstrand


Revisorer:

Helene Sjöstrand

Lars-Göran Andersson


Revisorsuppleanter:

Cecilia Molin

Barbro Fredriksson


Valberedning:                   

Cecilia Molin, sammankallande

Kerstin Svensson


Ansvarsområden inom styrelsen:

Medlemsregistret, ekonomi Yngvar Skogh

Utlandskontakter, Eva von Kern , Yngvar Skogh,  Joachim Bergström 

Affären, Eva von Kern, Pia Peterson


Protokollförda möten


Styrelsen har under året haft 9 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.Medlemsantalet var den 31 December 2021, 96 personer.


Årsavgiften har varit  150 kr. för enskild medlem och 200 kr. för familj


Aktiviteter


Sedan coronan slog till har de flesta av våra projekt tvingats ändra i sin verksamhet. 


Rumänien

Bistånd Östeuropa bedriver en del Fadderverksamhet. Vi och några medlemmar stödjer varje månad några barn/ungdomar som har behov av ekonomisk hjälp.


Skola/daglig verksamhet; 

Skola/daglig verksamhet:

Verksamheten Speranta i Bistånd Östeuropas lägenhet, med en grupp unga vuxna med funktionshinder är stängd p.g.a. pandemin. Vår psykolog, som ansvarar för lägenheten håller, kontakt med ungdomarna och deras familjer. Vi hoppas på att snart kunna öppna igen.

Speranta erhåller månatligt bidrag för kostnader och underhåll av lägenheten.


Clever hands, en daglig verksamhet, för uppemot 50 vuxna i Tirgu-Mures. Man håller allt igång med strikta restriktioner.

Gruppen delas och har haft verksamhet med färre deltagare. Clever hands erhåller regelbundet ekonomiskt stöd från oss. Den gruppbostad som vi varit med och byggt för ett tiotal av Clever hands deltagare stöder vi med  materiel till boendet med hjälp av våra transporter.


Gecse Daniel, skola och habiliteringsscenter för barn med funktionshinder. Vi stöder verksamheten sedan många år. Det statliga bidraget är mycket begränsat och räcker bara till lärarlöner och visst stöd för de barn som är närvarande i skolan.

Vårt stöd täcker bl.a. driftskostnader av byggnaden samt en del skolmateriel. Skolan har varit öppen av och till under pandemin. Nu är den öppen för verksamhet. Då många barn uteblir p.g.a. pandemin minskar också det statliga stödet och det ekonomiska läget är mycket ansträngt.


 Janos Soos,  samarbetspartner till oss sedan mer än 20 år avled i december 2021. Tolv familjer som lever under ytterst fattiga förhålladen har Janos besökt regelbundet och delat ut mat och andra förnödenheter till genom ekonomiskt stöd från Bistånd Östeuropa.  

Genom Janos försorg bistod vi också flera barnhem till jul, påsk m.m.

Detta har pågått även under coronapandemin. Vi har haft kontakt med Janos änka genom att en av våra kontakter i Tergu Mures besökte henne och skickade blommor med vårt varma tack för allt gott samarbete. Vi söker efter en lösning för hur vi även i fortsättningen ska kunna stötta alla Janos kontakter.


Clever hands, Romerbyn och Drochia har även i år fått ett extra bidrag till jul, att fördela i sina verksamheter.


”Romerprojektet” Matutdelningen i byn fortsätter som tidigare, 5 dagar i veckan, och det är 80-100 barn som får mat. Även gamla, som har en svå situation, får lagad mat. Normalt  bedriver man också utbildning och social verksamhet för barn, ungdomar och i viss mån äldre. De får komma några i taget nu och hämta mat. De delar även ut råvaror så familjer kan laga sin mat.

 

Vi skickar dessutom hjälpsändningar med bl.a. kläder till tre barnhem, Lidia home, Aiud samt Aboud.

 

Moldavien

 

I Drochia, en stad i norra Moldavien, sponsrar vi ett center där man normalt tar emot c:a 40 barn varje vardag. Aktiviteter, träffa vuxna, socialt arbete, mat och läxhjälp bedrivs. Matpaket delas varje månad ut till fattiga familjer.

 Verksamhet har kunnat bedrivas på centret trots att samhället i övrigt varit mycket nedstängt. De hade dagläger  under sommaren i.st.f. l äger med övernattning. Kontinuerligt skickas rapporter hur de aktiverar sina barn och ungdomar.

 

Vi erhåller regelbundet redovisning hur pengarna använts i Rumänien och Moldavien.

 

Resor

Vi brukar varje år besöka några av våra projekt men detta gick inte att göra 2020 och inte heller 2021.

Besöken är mycket viktiga för att få en kvalitetssäkrad inblick i de olika verksamheterna samt följa upp och handleda våra kontakter. 2021 har vi fått nöja oss med rapporter genom redovisningar, bilder och filmer via mail om hur hjälpen använts.Övriga givare

En auktion i Gunnebo Folkets Hus, och Bingoträffar inbringade många kronor som oavkortat gått till matpaket i Rumänien.

Dessutom har pengar skänkts från bl.a. Fredagsträffen i Västervik, Reumatikerföreningen samt från olika privatpersoner. Kollekt har samlats in i svenska kyrkan, Södra Tjusts pastorat, och skänkts till vår verksamhet.

Vi har också tacksamt mottagit gåvor från ”grupper av damer” som träffas en gång i veckan med hemstickat, barnkläder m.m., som vi uppskattar mycket.

 Alla gåvor till vår affär gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet och bistå alla våra projekt.

Vi är tacksamma för förtroendet att få ta emot alla gåvorna och omsätta det till hjälp för så många människor i Rumänien och Moldavien.


Information

Medlemmar ur styrelsen har informerat och visat bilder vid några sammankomster.

Nyhetsbladet har kommit ut med ett nummer under året och är en informationsspridare om vår verksamhet.

 

Hemsida

Vi har en hemsida, där visas aktuell information om våra projekt och affären.

Adress: http://bistandosteuropa.se/

 

Vi finns även på Facebook med en informationssida. 

   https://www.facebook.com/bistandosteuropa/


Secondhandaffären

Vad vi skrev i 2020 års rapport gäller i hög grad även under 2021. Sedan 2001 driver Bistånd Östeuropa en secondhandaffär i Västervik. Affärsverksamheten bygger framför allt på ideellt arbete. Även personer från Arbetsförmedlingens har sin dagliga verksamhet i affären.

Under ”Coronaåret” har mycket arbete legat på ideella styrelsemedlemmar, några få andra ideella och de fantastiska personer vi har via arbetsförmedlingen. De har lyckats hålla affären öppen under hela pandemin. De har gjort alla arrangemang för att hålla så smittsäkra lokaler som möjligt.

Transporter är en stor och tung bit av verksamheten. Även detta har fungerat med goda ideella krafter Dessutom bör nämnas allt arbete som läggs ner på sortering, rensning, packning, bortforsling av sopor m.m.

Personalfrågorna är av största vikt och vi är påtagligt beroende av de politiska åtgärder som rör arbetsmarknaden.Anställda: Under året har vi haft fem anställda med skiftande tjänstgöringsgrad, 50 – 100 %, samtliga med bidrag från Arbetsförmedlingen.

 

Försäljning av julsaker:  Vi hade försäljning av en stor mängd julsaker under en längre tid i god tid före jul även 2021 i stället för Julmarknad


Hjälptransporter: Tre transporter med 822 banankartonger och 118 säckar, med kläder, mat, hjälpmedel, lek- och utbildningsmaterial  m.m. har gått till Rumänien till de projekt som vi arbetar med. Till jul skickade vi också många matlådor till Rumänien, innehållande basvaror och hygienartiklar, som delades ut till de mest behövande.

 

Ekonomi:  2021 liksom 2020 har präglats av Coronaviruset.

 Bidragsgivandet har fortsatt varit ungefär hälften utifrån den uppenbara risken att såväl personal som kunder skulle drabbas av Covid-19 med stängningsrisk som följd.

Med facit i hand så har det visat sig att vi klarat 2021 års försäljning bra.

Detta tillsammans med reduktion av bidragsgivandet har medfört att vi kunnat klara av att hålla oss inom de ekonomiska ramarna

Viktigt i sammanhanget är också att nämna att våra projekt, de organisationer som vi lämnar bidrag till, i sin tur har fått stänga helt eller delvis. Detta har också gjort att behovet inte varit lika stort för de flesta organisationerna under pandemin som normalt.

 

Övriga samarbetspartner i Sverige; Svenska kyrkan, SAM-Hjälp Jönköping, Pingstförsamlingen i Ölmstad, ICA Maxi, Marieborgskyrkan och Logen Nerthus FGDO.

 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till alla som genom gåvor och på olika sätt stöttat föreningen i vårt biståndsarbete under 2021. Utan Ert bistånd hade vi inte haft möjligheter att stödja projekt, bedriva fadderverksamhet eller hjälpa enskilda personer under det gångna året.

Västervik den 07-06- 2022
..................................................                                                   .......................................................

Ordf. Eva von Kern                                                                       Vice ordf. Joachim Bergström                                   


                                                                                           

.....................................   ...............................................          ........................................................

Sekr. Iris Nilsson              V. sekreterare Christina Sjöstrand   Kassör Yngvar Skogh ...........................................    ................................... .....             ..............................................                                      

Inger Jakobsson                       Pia Peterson                               Lars Molin