Styrelsen

en hjälpande hand...

Styrelse och inriktning


Verksamhetsberättelse för Bistånd Östeuropa 2019Styrelsen för Bistånd Östeuropa får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2019


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva von Kern

Vice ordförande: Joachim Bergström

Sekreterare: Iris Nilsson

Kassör: Yngvar Skogh


Ledamöter:

Inger Jakobsson

Lars Molin


Suppleanter:

Christina Sjöstrand


Revisorer:

Bernt Jonsson

Lars-Göran Andersson


Revisorsuppleanter:

Helene Sjöstrand

Barbro Fredriksson


Valberedning:                   

 Ninni Bergström ,sammankallande

Cecilia MolinAnsvarsområden inom styrelsen:

Medlemsregistret, ekonomi Yngvar Skogh

Utlandskontakter, Eva von Kern , Yngvar Skogh,  Joachim Bergström 

Affären, Eva von Kern, Pia Peterson


Protokollförda möten


Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.Medlemsantalet var den 31 December 2019, 106 personer.


Årsavgiften har varit  100 kr. för enskild medlem och 150 kr. för familj


Aktiviteter


Totalt har vi betalat ut 805.189 :- i bidrag till Rumänien och Moldavien


Rumänien

Fadderverksamhet; Sedan 2001 bedriver Bistånd Östeuropa fadderverksamhet i Tirgu Mures. Ett 25-tal barn och ungdomar är knutna till denna verksamhet. För dessa ungdomar har livssituationen blivit betydligt bättre. Det vittnar de många tackbreven om. Många nära kontakter har knutits mellan faddrar och familjer i Rumänien. Våra givare förbinder sig att skänka minst 200 kronor/månad.


Skola/daglig verksamhet; 

Verksamheten på Foundation Speranta, daglig verksamhet för funktionshindrare unga vuxna, har under året fortsatt, den pågår nu 4 ggr/vecka, sedan februari. Alla tillstånd är klara för att kunna bedriva verksamheten varje dag.

Speranta erhåller varje månad ett bidrag, som täcker kostnader för lägenheten samt aktivitetsstöd till ungdomarna


Även  Foundation/Maini Debace  får regelbundet ekonomiskt stöd från oss varje månad. Likaså punktinsatser till

gruppboendet som vi varit med och byggt.


Vi stöder också ett habiliteringscenter och skola, Foundation Gecse Daniel, som drivs under ledning av Zoltan Darabont.

Bistånd Östeuropa bekostar den dagliga transporten av barn och ungdomar till och från skolan och daglig verksamhet.  Vi hjälper till med omkostnader på bussen, försäkring, service, reparationer, däck o.s.v. Vi skickar också regelbundet materiel till skolverksamheten de statliga bidragen har minskat, går endast till lärarlöner.


Tillsynsman Janos Soos, Foundation Spirit erhåller en summa pengar varje månad som fördelas till ett antal familjer som lever under extremt fattiga förhållanden. Månatliga matpaket delas ut.Vi stöder också genom Janos, flera barnhem med förnödenheter som kläder, mat .m.m.


Foundationerna Speranta, Gecse Daniel, Maini Debace, Spirit samt romerbyn har fått ett extra bidrag till jul, att fördela i sina verksamheter.


 ”Romerprojektet” Matutdelningen i byn fortsätter som tidigare, 5 dagar i veckan och det kommer ca 70 barn och äter. Man bedriver också utbildning och social verksamhet för barn, ungdomar och i viss mån äldre.

Ett sommarläger har anordnats och vi bidrog med pengar till detta.

 

Vi skickar dessutom hjälpsändningar med bl.a. kläder till tre barnhem, Lidia home, Aiud samt Aboud. Regelbundna kvartalsrapporter skickas till oss med beskrivning  av arbetet i projektet

 

Moldavien:

I Drochia, en stad i norra Moldavien, sponsrar vi ett center där man tar emot c:a 40 barn varje vardag. Aktiviteter, träffa vuxna, socialt arbete, mat och läxhjälp.

Projektet med 10 handikappade ungdomar i Drochia.  Arbetet fungerar bra, här integrerar man de handikappade barnen i övrig verksamhet där det är möjligt. Ungdomarna i projektet har haft flera träffar under året. Dessa har varit fyllda av meningsfulla aktiviteter. Vi får regelbundna rapporter med bilder därifrån. Vi bekostar även matpaket för 20 familjer i månaden. Extra julgåvor har lämnats till Drochia.


Budeshti är ett veckoslutsprojekt som vi tillsammans med Frälsningsarmén driver sedan 2011. Till detta projekt kommer det mellan 30-70 barn varje gång. Barnen är mycket fattiga och saknar trygga vuxna kontakter i hemmen. Verksamheten har också erhållit bidrag till sommarläger.

 

Projekten i Budesthi stöds genom ett samarbete med Frälsningsarmén.

 

Till lägerverksamheterna i Rumänien och Moldavien har vi fått hjälp från sponsorer, Danielssons stiftelse i Lidköping, Frimurarna, SAM-Hjälp samt privat givare. Vi har också bidragit ekonomiskt till läger i de båda länderna.

 

Vi erhåller regelbundet redovisning hur pengarna använts i Rumänien och Moldavien.


Resor:

I oktober besökte en ur styrelsen Moldavien. Samma månad  besökte tre ur styrelsen, Rumänien. Syftet med våra resor är att få en kvalitetssäkrad inblick i de olika verksamheterna samt följa upp och handleda våra kontakter.


Övriga givare:

En auktion i Gunnebo Folkets Hus, Västervik inbringade många kronor som oavkortat gick till matpaket i Rumänien.

Dessutom har pengar skänkts från bl.a. Gladhammar kyrkliga syförening och Fredagsträffen i Västervik, Danielsson-stiftelsen i Lidköping, Frimurarna, samt från olika privatpersoner. Kollekt har samlats in i svenska kyrkan, pengar som sedan skänkts till vår verksamhet.

Vi har också tacksamt mottagit gåvor från ”grupper av damer” som träffas en gång i veckan med hemstickat, barnkläder m.m. Ett ideéllt arbete som vi uppskattar mycket. Givetvis alla gåvor till vår affär som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet och bistå alla våra projektInformation:

Några medlemmar ur styrelsen har informerat och visat bilder vid olika sammankomster några gånger under året.

Nyhetsbladet har kommit ut med två nummer under året och är en informationsspridare om vår verksamhet.

 

Hemsida:

Vi har en hemsida, där visas aktuell information om våra projekt och affären.

Adress: http://bistandosteuropa.org/

 

Facebook

Vi finns även på Facebook, med en informationssida om affären:   https://www.facebook.com/bistandosteuropa/


Second-handaffären:

Sedan 2001 driver Bistånd Östeuropa en secondhandaffär i Västervik. Affärsverksamheten bygger framför allt på ideéllt arbete. Även personer i Arbetsförmedlingens olika verksamheter har sin dagliga verksamhet i affären.

Transporter är en stor och tung bit av verksamheten. Dessutom bör nämnas allt arbete som läggs ner på sortering, rensning, packning, bortforsling av sopor m.m.

Omsättningen har under året varit god. Nettot går oavkortat till Rumänien och Moldavien.

2019 års negativa resultat – 79 742:-  ska ses mot den bakgrund att vi betalat ut 105 000:- mer i bidrag till våra projekt än planerat. Vi har visserligen haft en försäljning som blev 64 000:-  större än föregående år, men  fadderpengar och gåvor har varit något lägre än tidigare år. Generellt har vi lyckats hålla nere våra övriga kostnader på ett tillfredsställande sätt.
Vår ekonomiska ställning inför 2019 är god med ca 420 000:-  i fonder och en medvetenhet om de åtgärder som behöver genomföras.
Målsättningen för år 2020 är att balansera verksamheten till ett nollresultat.

Personalfrågorna är av största vikt och vi är påtagligt beroende av de politiska åtgärder som rör arbetsmarknaden.


Anställda: Vi har under året haft som mest fem deltidsanställda i affären, varav fyra med stöd från AF. Mot verksamhetsårets slut hade vi två deltidsanställda med stöd från AF.Marknader: Den 23 november hölls en julmarknad som gav ett mycket gott resultat i kassan.

 

Hjälptransporter: Tre transporter med kläder, mat, hjälpmedel, lek och utbildningsmaterial  m.m. har gått till Rumänien till de projekt som vi arbetar med. Till jul skickade vi också många matlådor till Rumänien, innehållande basvaror och hygienartiklar, som delades ut till de mest behövande.

 

Ekonomi; Ekonomisk rapport och revisionsberättelse, var god se speciell bilaga.

 

Övriga samarbetspartner i Sverige; Svenska kyrkan, Frälsningsarmen, Erikshjälpen, SAM-Hjälp, Pingstförsamlingarna i Strängnäs och Ölmstad, Rädda Barnen, ICA-Maxi, Marieborgskyrkan, Frimurarna, Slottsholmen,  kvinnojouren i Västervik samt flera skolor i Västervik.

 

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till alla som genom gåvor och på olika sätt stöttat föreningen i vårt biståndsarbete under det gångna året. Utan ert bistånd hade vi inte haft möjligheter att stödja projekt, bedriva fadderverksamhet eller hjälpa enskilda personer under det gångna året.Västervik den 23  februari, 2020


..................................................                                                   .......................................................

Ordf. Eva von Kern                                                                       Vice ordf. Joachim Bergström                                   


                                                                                           

..................................................                                                   ........................................................

Sekr. Iris Nilsson                                                                          Kassör Yngvar Skogh ...........................................    ................................... .....             ..............................................                                      

Inger Jakobsson                       Pia Peterson                               Lars Moli
Sedan 2002 har vi en egen styrelse och föreningen heter ”Bistånd Östeuropa”


Styrelsens sammansättning ser ut på följande sätt:


Eva von Kern  ordförande

Iris Nilsson sekreterare

Joachim Bergström vice ordförande

Lars Molin

Yngvar Skogh

Inger Jacobsson

Pia Petersson

Christina Sjöstrand suppleant


Biståndsarbete innefattar en mängd olika insatser. Det kan innebära akut hjälp med förnödenheter för utsatta människor, att tillse att barn och handikappade får hjälp, stöd, mat  och kläder. Men biståndsarbete är också "hjälp till självhjälp" , d.v.s bistånd mer långsiktigt för att inge hopp och möjliggöra förändringar som blir långsiktiga.  Så egentligen är den den viktigaste insatsen att arbeta för att vi inte ska behövas i framtiden. Därför stöttar vi och handleder de som arbetar i våra projekt, försöker tända hopp och hjälpa dem att se vad de själva kan göra. Detta tar tid, förändringar sker oftast långsamt.


Nu har vi sett och arbetat i våra projekt så länge, vi börjar kunna se positiva förändringar, både materiellt, socialt och i attityder. Bistånd handlar i hög grad om att stå bredvid, inte styra eller leda.