Styrelsen

en hjälpande hand...

Styrelse och inriktning

Sedan 2002 har vi en egen styrelse och föreningen heter ”Bistånd Östeuropa”


Styrelsens sammansättning ser ut på följande sätt:


Eva von Kern  ordförande

Iris Nilsson sekreterare

Joachim Bergström vice ordförande

Lars Molin

Yngvar Skogh

Inger Jacobsson

Christina Sjöstrand suppleant


Biståndsarbete innefattar en mängd olika insatser. Det kan innebära akut hjälp med förnödenheter för utsatta människor, att tillse att barn och handikappade får hjälp, stöd, mat  och kläder. Men biståndsarbete är också "hjälp till självhjälp" , d.v.s bistånd mer långsiktigt för att inge hopp och möjliggöra förändringar som blir långsiktiga.  Så egentligen är den den viktigaste insatsen att arbeta för att vi inte ska behövas i framtiden. Därför stöttar vi och handleder de som arbetar i våra projekt, försöker tända hopp och hjälpa dem att se vad de själva kan göra. Detta tar tid, förändringar sker oftast långsamt.


Nu har vi sett och arbetat i våra projekt så länge, vi börjar kunna se positiva förändringar, både materiellt, socialt och i attityder. Bistånd handlar i hög grad om att stå bredvid, inte styra eller leda.


Verksamhetsberättelse för Bistånd Östeuropa 2016Styrelsen för Bistånd Östeuropa får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2016


Styrelsen har under året haft följande sammansättning:

Ordförande: Eva von Kern

Vice ordförande: Joachim Bergström

Sekreterare: Iris Nilsson

Kassör: Yngvar Skogh


Ledamöter:

Inger Jakobsson

Helene Sjöstrand


Suppleanter:

Christina Sjöstrand


Revisorer:

Birger Gustafsson

Lars-Göran Andersson


Revisorsuppleanter:

Anitha Källmark Jansson

Barbro Fredriksson


Valberedning:                   

Ulla Wiberg ,sammankallande

Märta Karlsson, Ninni Bergström


Festkommitté;

Ulla Westberg

Ulla Wiberg

Barbro Fredriksson

Ninni Bergström


Ansvarsområden inom styrelsen:

Medlemsregistret; Helene Sjöstrand

Fadderverksamheten: Christina Sjöstrand

Utlandskontakter, Eva von Kern , Helene Sjöstrand, Joachim Bergström och Inger Jakobsson.


Protokollförda möten


Styrelsen har under året haft 11 ordinarie styrelsemöten, samt ett konstituerande möte.Medlemsantalet var den 31 December 2016, 110 personer.


Årsavgiften har varit  100 kr. för enskild medlem och 150 kr. för familj


Aktiviteter

Rumänien

Fadderverksamhet; Sedan 2001 bedriver Bistånd Östeuropa fadderverksamhet i Tirgu Mu-res. Ett 25-tal barn och ungdomar är knutna till denna verksamhet. För dessa ungdomar har livssituationen blivit betydligt bättre. Det vittnar de många tackbreven om. Många nära kon-takter har knutits mellan faddrar och familjer i Rumänien. Våra givare förbinder sig att skänka minst 200 kronor/månad.


Skola/daglig verksamhet;  Eva von Kern handleder psykologen Emese på Foundation Spe-ranta och det har under året kommit många positiva reaktioner därifrån. Ungdomarna kom-mer ut mer på olika aktiviteter i samhället och mår bättre.  Emese slutade sin anställning i slutet av året och foundationen står utan psykolog. Just nu arbetar vi för rekrytering av ny psykolog för att driva verksamheten vidare. Speranta erhåller varje månad ett bidrag för att driva verksamheten såsom kostnader för lägenheten, personal samt dagliga aktiviteter.


Även Maria Pethös Foundation/Maini Debace  får regelbundet ekonomiskt stöd från oss varje månad. Likaså punktinsatser till det nybyggda gruppboendet som vi varit med och byggt.

Vi stöder också ett habiliteringsscenter/Foundation Gecse Daniel, som drivs under ledning av Zoltan Darabont.

Bistånd Östeuropa bekostar den dagliga transporten av barn och ungdomar till och från skolan och daglig verksamhet.  Vi hjälper även till med omkostnader på bussen som vi skänkt, för-säkring, service, reparationer, däck o.s.v. Bussen används för att transportera ungdomarna till och från centret. Man hade inga ekonomiska möjligheter att själva bekosta detta. Staten har dragit in vissa stöd, som han tidigare fått och där har vi sponsrat med 50 000:- . Vi skickar också regelbundet material till skolverksamheten.


Tillsynsman Janos Soos, Foundation Spirit erhåller en summa pengar varje månad som för-delas till ett antal familjer som lever under extremt fattiga förhållanden.  Vi stöder också ge-nom Janos, flera barnhem med förnödenheter som kläder, mat m.m..


Foundationerna Speranta, Gecse Daniel, Maini Debace, Spirit samt romerbyn har fått ett extra bidrag till jul, att fördela i sina verksamheter.


”Romerprojektet” Matutdelningen i byn fortsätter som tidigare , 5 dagar i veckan och det kommer 80-100 barn och äter. Man bedriver också utbildning och social verksamhet för barn, ungdomar och i viss mån äldre.

Vi har bidragit med 13000:- till golv och kaminrör i garaget där man bedriver läxläsning med de romska barnen. Vatten och gas samt pengar för att täcka de ständigt ökade kostnaderna. Jozsef har också erhållit 1000:- för att täcka en del av de omkostnader han har för att kunna driva verksamheten.  Dessutom ökade vi det månatliga anslaget med 2000:-/mån.

Ett sommarläger har anordnats och vi bidrog med 950 EU till detta.Vi skickar dessutom hjälpsändningar med bl.a. kläder till tre barnhem, Lidia home, Aiud samt, Abod.

 Moldavien:

I Drochia,en stad i norra Moldavien, sponsrar vi ett center där man tar emot c:a 40 barn varje vardag. Aktiviteter, träffa vuxna, socialt arbete, mat och läxhjälp.

Ett projekt med 10 handikappade ungdomar i Droschia sponsrar vi med 260 EUR.  Arbetet har kommit igång och fungerar bra. Ungdomarna har haft flera träffar under året , dessa har varit fyllda av meningsfulla aktiviteter. De handikappade barnen har bl.a fått komma ut i skogen och grilla, vilket de aldrig varit med om förut. Mycket uppskattat.  Vi får regelbundna rapporter med bilder därifrån.

Centret har fått pengar till skolmaterial, vinterskor, kol m.m. Till detta har vi bidragit med 16400:-   Bidrag till sommarläger och fotbollsfest har utbetalats med 7400:- :-.

Budeshti är ett veckoslutsprojekt som vi tillsammans med Frälsningsarmén driver sedan 2011. Till detta projekt kommer det mellan 30-70 barn varje gång. Barnen är mycket fattiga och saknar trygga vuxna kontakter i hemmen. Verksamheten har också erhållit  ett bidrag på 5500:- till sommarläger.

Crac är ett hem för traffikingskadade ungdomar.Vi har skickat en engångssumma på 10000:- till renovering.


Extra julgåvor har lämnats till Drochia och Budeshti.


Projekten i Moldavien stöds genom ett samarbete med Pingstkyrkan och Frälsningsarmén.


Vi erhåller regelbundet redovisning hur pengarna använts i Rumänien och Moldavien.


Resor:

I oktober besökte två ur styrelsen Rumänien. I samband med denna resa deltog dessa i Maini Debaces  20-årsjubileum.  Syftet med våra resor är att få en kvalitetssäkrad inblick i de olika verksamheterna samt följa upp och handleda våra kontakter.Övriga givare:

En auktion i kyrkan i Gunnebo inbringade många kronor som oavkortat gick till matpaket i Rumänien.

Dessutom har pengar skänkts från bl.a. Pilgrimsgruppen i Törnsfall, Gladhammar kyrkliga syförening, Torsdagsvännerna, och Fredagsträffen i Västervik, Danielssonsstiftelsen i Lidkö-ping,   samt från olika privatpersoner. Kollekt har samlats in i svenska kyrkan, pengar som sedan skänkts till vår verksamhet.

Vi har också tacksamt mottagit gåvor från ”grupper av damer” som träffas en gång i veckan med hemstickat, barnkläder m.m. Ett ideéllt arbete som vi uppskattar mycket. Givetvis alla gåvor till vår affär som gör det möjligt för oss att bedriva vår verksamhet och bistå alla våra projekt


Information:

Några medlemmar ur styrelsen har informerat och visat bilder vid olika sammankomster någ-ra gånger under året.


Nyhetsbladet har kommit ut med tre nummer under året och är en informationsspridare om vår verksamhet. Nu finns vi även på Facebook med en informationssida om affären. 


Hemsida:

En ny hemsida håller på att färdigställas, där visas aktuell information om våra projekt och affären. Adress: http://bistandosteuropa.se/


Second-handaffären: Sedan 2001 driver Bistånd Östeuropa en secondhandaffär i Västervik. Affärsverksamheten bygger framför allt på ideéllt arbete. Även personer i kommunens och Arbetsförmedlingens olika verksamheter  har sin dagliga verksamhet i affären.

Transporter är en stor och tung bit av verksamheten .Dessutom bör nämnas allt arbete som läggs ner på sortering, rensning, packning, bortforsling av sopor m.m.

Omsättningen har under året varit mycket god. Nettot går oavkortat till Rumänien och Molda-vien.


Anställda: Vi har under året haft tre anställda i affären med stöd från AF.


Marknader: Den 19 november hölls en julmarknad som gav ett mycket gott resultat i kassan.


Hjälptransporter: Tre transporter med kläder, mat, hjälpmedel, lek och utbildningsmaterial  m.m. har gått till Rumänien till de projekt som vi arbetar med.


Ekonomi; Ekonomisk rapport och revisionsberättelse, var god se speciell bilaga.


Övriga samarbetspartner i Sverige; Svenska kyrkan, Frälsningsarmen, Erikshjälpen, SAM-Hjälp, Pingstförsamlingarna i Strängnäs och Ölmstad, Rädda Barnen, ICA-Maxi, Marieborgs-kyrkan,  kvinnojouren i Västervik samt flera skolor i Västervik.


Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack till alla som genom gåvor och på olika sätt stöttat före-ningen i vårt biståndsarbete under det gångna året. Utan ert bistånd hade vi inte haft möjlighe-ter att stödja föräldraföreningar, bedriva fadderverksamhet eller hjälpa andra enskilda perso-ner under det gångna året.


Västervik den 2  april, 2017


..................................................                                                   .......................................................

Ordf. Eva von Kern                                                                       Vice ordf. Joachim Bergström                                   


                                                                                           

..................................................                                                   ........................................................

Sekr. Iris Nilsson                                                                           Helene Sjöstrand
.................................................                                                     .......................................................

Inger Jakobsson                                                                            Yngvar Skogh
Copyright @ All Rights Reserved